Pareigos Vardas, pavardė Padalinys Kontaktai
Logopedas Kristina Jurevičiūtė Mindaugo g. 15a Susisiekite per platformą „Mano dienynas“ arba el. p. rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt
Logopedas Kristina Pociūtė Beržyno g. 7a Susisiekite per platformą „Mano dienynas“ arba el. p. rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt
Psichologas Paulius Miškinis Mindaugo g. 15a

Beržyno g. 7a

Susisiekite per platformą „Mano dienynas“ arba el. p. rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt
Specialusis pedagogas Vykdoma darbuotojo paieška Mindaugo g. 15a

Beržyno g. 7a

Skelbimas: https://www.vilniauspagrandukas.lt/wp-content/uploads/2024/05/skelbimas-d%C4%97l-specialiojo-pedagogo.pdf
Socialinis pedagogas Vykdoma darbuotojo paieška Mindaugo g. 15a

Beržyno g. 7a

Skelbimas: https://www.vilniauspagrandukas.lt/wp-content/uploads/2024/05/skelbimas-d%C4%97l-socialinio-pedagogo.pdf

LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus.

 Logopedinių pratybų metu darželinukas:

 • mokomas tarti tuos garsus, kurių netaria (daržiausia vaikai mokomi grupėje ir visi vaikai mokomi vieno garso taisyklingo tarimo, paskui pereinama prie kito);
 • atlieka artikuliacinę mankštą (mankšelė liežuvio, lūpų judrumai skatinti);
 • mokomas skirti garsus iš klausos;
 • lavinamas jo aktyvusis žodynas (vaikai skatinami pasakoti pagal duotą temą, atsakyti į klausimus, įvardinti);
 • mokoma taisyklingai tarti žodžius, atliekant įvairę žaidybinę veiklą.

Mindaugo g. 15 A padalinio logopedė metodininkė Kristina Jurevičiūtė. Susisiekite per platformą „Mano dienynas“ arba el. p rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt

Beržyno g. 7 A padalinio logopedė Kristina Pociūtė. Susisiekite per platformą „Mano dienynas“ arba el. p rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt

Logopedės rekomenduoja pratimus artikuliacinio aparato (liežuvio, lūpų ir apatinio žandikaulio) lavinimui. Šie žaidimo forma pateikti pratimai bus ne tik naudingi, bet ir smagūs.  Žaidimą rasite čia: https://wheelofnames.com/93z-ubc

PSICHOLOGAS stiprina vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatina saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą. Padeda vaikams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. Vertina ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas. Bendradarbiauja su pedagogais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su ugdytiniais dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais. Vykdo darželio bendruomenės švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais bei atlieka aktualius darželyje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į darželio bendruomenės poreikius.

Darželio psichologas – Paulius Miškinis.

Susisiekite per platformą „Mano dienynas“ arba el. p rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt

Psichologo rekomendacijos tėvams

SPECIALUSIS PEDAGOGAS teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, padeda įsisavinti ugdymo turinį ir lavina sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus. Vertina vaiko gebėjimus, vaikų daromą pažangą. Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus. Bendradarbiauja ir teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams). Bendradarbiauja su įstaigą aptarnaujančiais pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.”

Šiuo metu ieškome specialiojo pedagogo, jeigu norėtumėte prisijungti prie darželio specialistų komandos, kviečiame dalyvauti konkurse:

https://www.vilniauspagrandukas.lt/wp-content/uploads/2024/05/skelbimas-d%C4%97l-specialiojo-pedagogo.pdf

SOCIALINIS PEDAGOGAS siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis, augti,  identifikuoti vaiko individualias galimybes ir reikmes, apsaugoti jį nuo grėsmę keliančių veiksnių. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, kitais švietimo pagalbos specialistais, tėvais, įtėviais, globėjais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Lopšelio-darželio „Pagrandukas“  socialinis pedagogas:

 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
 • veda individualius ir grupinius užsiėmimus vaikams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius arba vaikams, turintiems ugdymosi, bendravimo sunkumų;
 • bendradarbiauja su pedagogais, švietimo pagalbos specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines  pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir priemonių.
 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos poreikį,  organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės  pagalbos teikimą;
 • padeda tėvams, įtėviams, globėjams ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas;
 • konsultuoja tėvus iš anksto suderintu laiku;
 • informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą, kitas pagalbos rūšys.
 • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

Šiuo metu ieškome socialinio pedagogo, jeigu norėtumėte prisijungti prie darželio specialistų komandos, kviečiame dalyvauti konkurse:

https://www.vilniauspagrandukas.lt/wp-content/uploads/2024/05/skelbimas-d%C4%97l-socialinio-pedagogo.pdf