VILNIAUS  LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ NUOSTATAI

  

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Biudžetinės įstaigos Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ (toliau – Lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją buveinę,
  Lopšelio-darželio grupę, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, Lopšelio-darželio teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimą iš jo, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose ir (ar) kitose kredito įstaigose, atributiką. Savo veikloje Lopšelis-darželis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
 3. Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis „Pagrandukas“, trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis „Pagrandukas“. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190013817.
 4. Lopšelio-darželio istorija: Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 19 įsteigtas Vilniaus miesto vykdomojo komiteto 1977 m. spalio 28 d. potvarkiu Nr. 478. Vilniaus miesto tarybos 1998 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. 225 „Dėl pavadinimų suteikimo mokykloms ir vaikų lopšeliams-darželiams“ Lopšeliui-darželiui suteiktas pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Pagrandukas“.
 5. Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 6. Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės įstaiga.
 7. Lopšelio-darželio savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė, kodas 111109233, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
 8. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kuri:

8.1. priima sprendimą dėl Lopšelio-darželio pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, struktūros pertvarkos, Lopšelio-darželio filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo, skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

8.2. priima sprendimą dėl Lopšelio-darželio buveinės pakeitimo;

8.3. tvirtina ir keičia Lopšelio-darželio nuostatus;

8.4. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Lopšelio-darželio vadovą;

8.5. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiosios institucijos sprendimai įforminami raštu.
 2. Lopšelio-darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyrius.
 3. Lopšelio-darželio buveinė – Mindaugo g. 15A, LT-03225 Vilnius.
 4. Įstaigos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
 5. Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga
  lopšelis-darželis.
 6. Ugdymo kalba – lietuvių.
 7. Ugdymo forma – dieninė.
 8. Ugdymo proceso organizavimo būdai: ikimokyklinio ugdymo grupė, priešmokyklinio ugdymo grupė.
 9. Lopšelis-darželis vykdo neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai neišduodami.

Nuostatai 2019