VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Biudžetinės įstaigos Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ (toliau – Lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Lopšelio-darželio grupę, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, Lopšelio-darželio teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimą iš jo, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros pertvarkos tvarką.
 2. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą su Vilniaus miesto savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose ir (ar) kitose kredito įstaigose, atributiką. Savo veikloje Lopšelis-darželis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ratifikuotomis tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais
 3. Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis „Pagrandukas“, trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis „Pagrandukas“. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas –
 4. Lopšelio-darželio istorija: Vilniaus lopšelis-darželis 19 įsteigtas Vilniaus miesto vykdomojo komiteto 1977 m. spalio 28 d. potvarkiu Nr. 478. Vilniaus miesto tarybos 1998 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. 225 „Dėl pavadinimų suteikimo mokykloms ir vaikų lopšeliams- darželiams“ Lopšeliui-darželiui suteiktas pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Pagrandukas“. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. ………………….. d. sprendimu Nr……. „Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus lopšelio-darželio „Beržynėlis“ reorganizavimo“ prie Lopšelio-darželio prijungtas Vilniaus lopšelis-darželis „Beržynėlis“.
 5. Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 6. Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės.
 7. Lopšelio-darželio savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė, kodas 111109233, adresas Konstitucijos 3, LT-09601 Vilnius.
 8. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės Jos kompetencija
  8.1. priima sprendimus dėl Lopšelio-darželio pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
  8.2. priima sprendimus dėl Lopšelio-darželio filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
  8.3. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
  8.4. priima sprendimus dėl Lopšelio-darželio buveinės pakeitimo;
  8.5. tvirtina Lopšelio-darželio nuostatus;
  8.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 9. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai įforminami raštu.
 10. Lopšelio-darželio veiklos koordinatorius – pagal kompetenciją įstaigą kuruojantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis
 11. Įstaigos grupė – ikimokyklinio ugdymo
 12. Lopšelio-darželio pagrindinė    paskirtis    –    ikimokyklinio    ugdymo    grupės    įstaiga lopšelis-darželis.
 13. Ugdymo kalba – lietuvių.
 14. Ugdymo formos – ikimokyklinio ugdymo grupė, priešmokyklinio ugdymo grupė.
 15. Ugdymo proceso organizavimo būdas –
 16. Lopšelis-darželis vykdo neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
 17. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai neišduodami.

Nuostatai 2022 m.