MISIJA

Visos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ bendruomenės pastangomis užtikrinti visiems ugdytiniams kokybišką ugdymą (si) bei lygias mokyklinio starto galimybes.

VIZIJA

Lopšelis-darželis „Pagrandukas“ – įstaiga, atvira kaitai, tenkinanti esminius vaiko poreikius, brandinanti tautos ir krašto kultūrines vertybes, užtikrinanti vaikų ugdymą (si) pagal europinius standartus ir šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius, atitinkančius švietimo kokybės reikalavimus.

FILOSOFIJA

Drauge su šeima – artyn vaiko!

PRIORITETAI

Kokybiškas ir šiuolaikiškas ugdymas (is).

Besimokanti ir atvira organizacija.

Šiuolaikiškos, saugios ugdymo (si) aplinkos kūrimas.

Vilniaus lopšelio – darželio “Pagrandukas” strategija 2022 m.m.

Strateginis planas 2018-2022 m.