VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO  DEPARTAMENTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO  SKYRIUS

2019-2020 MOKSLO METAMS  SIŪLO ŠIUOS PRIORITETUS:

  1. Įtraukiojo ugdymo tobulinimas siekiant gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo kokybę.
  2. Emocinio intelekto ir sveikatingumo stiprinimas vaikų ugdyme.
  3. Vaikų fizinio aktyvumo bei ekologinių pradmenų  skatinimas ir nauda ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Lopšelio- darželio „Pagrandukas: 2019-2020 m. m. prioritetai:

  1. Vaikų sveikatos saugojimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas – didžiausia ugdymo vertybė;
  2. Žaiskime drauge, nes žaidimas – šiuolaikinės vaiko kultūros garantas;
  3. Pozityvus bendravimas ir sąveika: vaikas – vaikas; vaikas – mokytojas; mokytojas – mokytojas; mokytojas – tėvai.

TIKSLAI

 

1.Atsižvelgiant  į vaiko prigimtines galias, jo amžių bei vaiko pasiekimus, padėti vaikui išsiugdyti ekologinės kultūros pradmenis, formuojant teisingą požiūrį į save, aplinką, gamtą; sveikos  ir saugios gyvensenos įgūdžius,  formuoti savo tautos istorijos, papročių bei tradicijų pažinimo, gražios, taisyklingos lietuvių kalbos,  pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo  su suaugusiais bei  bendraamžiais pradmenis. Organizuoti  vientisą ugdymo procesą, kuriant   saugią, į vaiką orientuotą emocinę aplinką bei įvairias edukacines  ugdymo (si) erdves vaiko individualių gebėjimų  bei žaidybinės kultūros ugdymui.

2.Skatinti bendruomenės narių iniciatyvumą, atsakingumą, kūrybiškumą,  motyvaciją, kuriant savarankišką, atvirą naujovėms, visapusiškai besikeičiančią,    nuolat besimokančią ir bendradarbiaujančią  instituciją.

2019-2020 m.m veiklos plano papildymas

2019-2020 m.m metinės veiklos planas

2018-2019 m.m metinės veiklos planas

2017-2018 m.m metinės veiklos planas