Sveikatingumo projektas “Saugus ir sveikas vaikas”

 

Vadovaujantis  Lietuvos valstybės įstatymais bei strateginiais politikos apie vaikų ugdymą  dokumentais, Vilniaus lopšelis-darželis „Pagrandukas“ pirmiausiai siekia tenkinti pagrindinius vaiko saugumo,  gerovės, sveikatos saugojimo poreikius.

Tam tikslui įgyvendinti, darželyje  vykdomas  projektas „Saugus ir sveikas vaikas“. Šiuo projektu siekiama:

 

  • Formuoti vaikų sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo pagrindus.
  • Skatinti ugdytinius tarpusavyje bendrauti emociškai saugiai. Padėti vaikams išsiugdyti nuostatą, kad patyčios  nėra normalus reiškinys.
  • Sistemingai skatinti tinkamą, pozityvų ir tolerantišką elgesį, orientuotą į vaikų emocinės ir socialinės kompetencijos ugdymą ir puoselėjimą.
  • Suteikti ugdytiniams pažintinės patirties  apie tykančius pavojus kelyje, buityje bei jų artimoje aplinkoje.
  • Sudaryti sąlygas bendruomenės nariams jaustis saugiems, sveikiems, palaikomiems, priklausantiems bendruomenei ir atsakingiems už ją.
  • Įtraukti visus bendruomenės narius, socialinius partnerius, į aktyvią veiklą, formuojant saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius .

Projekte aktyviai dalyvauja visa darželio bendruomenė: vaikai, tėvai, pedagogai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – dietistė. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – Vilniaus apskrities vyriausiuoju  policijos komisariatu, Vilniaus saugaus miesto centru, Vilniaus priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, paramos vaikams centru,  Lietuvos vaikų ir jaunimo centru, visuomenės sveikatos biuru, Vilniaus miesto psichologine ir pedagogine tarnyba – daro šį projektą turiningesnį, spalvingesnį bei kokybiškesnį. Vaikai ir kiti bendruomenės nariai vyksta į edukacines valandėles į minėtas įstaigas, šių įstaigų specialistai lankosi  darželyje, kalbasi, žaidžia su vaikais įvairias situacijas, informacinių technologijų pagalba veda aktyvias ugdymo valandėles vaikams bei darželio bendruomenei apie saugų elgesį gatvėje, buityje, gamtoje. Taip pat į įstaigą nuolat yra kviečiami įvairių sričių sveikatos specialistai, psichologai,  kurie atlieka švietėjišką darbą:  skaito paskaitas, organizuoja diskusijas, konsultuoja darželio bendruomenę  įvairiais sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais, patyčių prevencijos klausimais.

 

2019 – 2020  m. m. lopšelis-darželis “Pagrandukas” dalyvauja nacionaliniame projekte “Sveikatiada”. Veikla vykdoma pagal projekto “Sveikatiada” veiklos planą 2019 – 2020 m. m.

 

Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“

Kartu su naujais mokslo metais prasideda ir trečius metus vykstantis unikalus aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“, kuriuo siekiama ir toliau mokyti įstaigos ugdytinius, jų artimuosius,  rūšiuoti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekas. Už surinktus taškus įstaiga visada gauna galimybę papildyti grupių bibliotekėles nauja grožine, pažintine vaikų literatūra.

 

Aplinkosauginis – kūrybinis projektas „Vaikas ir gamta. Aš – kūrėjas“

 

Šiuo projektu siekiama:

  • Ugdyti vaikų ekologinės kultūros pradmenis, formuojant teisingą požiūrį į save, aplinką, gamtą;
  • Formuoti aplinkosaugos vertybines nuostatas per praktinę veiklą (stebėjimus, tyrinėjimus, eksperimentus, atradimus, išvykas ir t.t.);
  • Skatinti vaikų ir vietos bendruomenės kūrybiškumą, panaudojant antrines žaliavas;
  • Skatinti vaikų, tėvų, pedagogų ir socialinių partnerių aktyvumą bei kūrybines iniciatyvas, vykdant aplinkosauginę veiklą.