MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS asmuo, atsakingas už sveiką mitybą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą. Maitinimo organizavimo ir higeinos specialistas organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimą, skatina sveikos mitybos įgūdžių formavimą, sudaro perspektyvinius valgiaraščius ir kasdieninius valgiaraščius-reikalavimus, rengia patiekalų receptūras ir technologinius aprašus, kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę, vykdo maisto ruošimo ir maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą, atsako už įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę bei geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėse taikymą.

LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus.

 Logopedinių pratybų metu darželinukas:

 • mokomas tarti tuos garsus, kurių netaria (daržiausia vaikai mokomi grupėje ir visi vaikai mokomi vieno garso taisyklingo tarimo, paskui pereinama prie kito);
 • atlieka artikuliacinę mankštą (mankšelė liežuvio, lūpų judrumai skatinti);
 • mokomas skirti garsus iš klausos;
 • lavinamas jo aktyvusis žodynas (vaikai skatinami pasakoti pagal duotą temą, atsakyti į klausimus, įvardinti);
 • mokoma taisyklingai tarti žodžius, atliekant įvairę žaidybinę veiklą.

Logopedės rekomenduoja pratimus artikuliacinio aparato (liežuvio, lūpų ir apatinio žandikaulio) lavinimui. Šie žaidimo forma pateikti pratimai bus ne tik naudingi, bet ir smagūs.  Žaidimą rasite čia: https://wheelofnames.com/93z-ubc

PSICHOLOGAS stiprina vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatina saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą. Padeda vaikams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. Vertina ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas. Bendradarbiauja su pedagogais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su ugdytiniais dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais. Vykdo darželio bendruomenės švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais bei atlieka aktualius darželyje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į darželio bendruomenės poreikius.

Psichologo rekomendacijos tėvams

SPECIALUSIS PEDAGOGAS teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, padeda įsisavinti ugdymo turinį ir lavina sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus. Vertina vaiko gebėjimus, vaikų daromą pažangą. Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus. Bendradarbiauja ir teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams). Bendradarbiauja su įstaigą aptarnaujančiais pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.”

SOCIALINIS PEDAGOGAS siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis, augti,  identifikuoti vaiko individualias galimybes ir reikmes, apsaugoti jį nuo grėsmę keliančių veiksnių. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, kitais švietimo pagalbos specialistais, tėvais, įtėviais, globėjais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Lopšelio-darželio „Pagrandukas“  socialinis pedagogas:

 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
 • veda individualius ir grupinius užsiėmimus vaikams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius arba vaikams, turintiems ugdymosi, bendravimo sunkumų;
 • bendradarbiauja su pedagogais, švietimo pagalbos specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines  pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir priemonių.
 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos poreikį,  organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės  pagalbos teikimą;
 • padeda tėvams, įtėviams, globėjams ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas;
 • konsultuoja tėvus iš anksto suderintu laiku;
 • informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą, kitas pagalbos rūšys.
 • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS  – organizuoja  muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, rytinė mankšta, savarankiškas muzikavimas, papildoma veikla  individualiam ir grupiniam darbui su gabiaisiais vaikais, šventės, vakaronės. Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautimą, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonš muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, supažindina su muzikos sąvokomis, muzikos rašto elementais, padeda perimti įvairias muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus, lavina muzikinius įgūdžius.

FIZINIO LAVINIMO SPECIALISTAS  – sistemingai organizuoja  rytines mankštas kiekvieną dieną,  fizinio lavinimo valandėles (po 2 kartus savaitėje), sportines pramogas, šventes, olimpiadas ir kitą sportinę veiklą ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikams. Šiltuoju metų laiku veikla perkeliama  į lopšelio-darželio kiemą. Fizinio lavinimo  specialistas organizuoja vaikų fizinių kūno galimybių lavinimą bei visus įstaigoje vykdomus sportinius renginius, sistemingai stebi ir vertina vaikų gebėjimus, sveikatos būklę, socialinę kultūrinę kompetenciją, organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius, fizines galias, ugdymo tikslus, uždavinius.

Rekomendacijos ,,Judėjimas-sveikata”