MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS asmuo, atsakingas už sveiką mitybą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą. Maitinimo organizavimo ir higeinos specialistas organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimą, skatina sveikos mitybos įgūdžių formavimą, sudaro perspektyvinius valgiaraščius ir kasdieninius valgiaraščius-reikalavimus, rengia patiekalų receptūras ir technologinius aprašus, kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę, vykdo maisto ruošimo ir maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą, atsako už įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę bei geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėse taikymą.

LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus.

 Logopedinių pratybų metu darželinukas:

  • mokomas tarti tuos garsus, kurių netaria (daržiausia vaikai mokomi grupėje ir visi vaikai mokomi vieno garso taisyklingo tarimo, paskui pereinama prie kito);
  • atlieka artikuliacinę mankštą (mankšelė liežuvio, lūpų judrumai skatinti);
  • mokomas skirti garsus iš klausos;
  • lavinamas jo aktyvusis žodynas (vaikai skatinami pasakoti pagal duotą temą, atsakyti į klausimus, įvardinti);
  • mokoma taisyklingai tarti žodžius, atliekant įvairę žaidybinę veiklą.

MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS  – organizuoja  muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, rytinė mankšta, savarankiškas muzikavimas, papildoma veikla  individualiam ir grupiniam darbui su gabiaisiais vaikais, šventės, vakaronės. Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautimą, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonš muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, supažindina su muzikos sąvokomis, muzikos rašto elementais, padeda perimti įvairias muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus, lavina muzikinius įgūdžius.

FIZINIO LAVINIMO SPECIALISTAS  – sistemingai organizuoja  rytines mankštas kiekvieną dieną,  fizinio lavinimo valandėles (po 2 kartus savaitėje), sportines pramogas, šventes, olimpiadas ir kitą sportinę veiklą ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikams. Šiltuoju metų laiku veikla perkeliama  į lopšelio-darželio kiemą. Fizinio lavinimo  specialistas organizuoja vaikų fizinių kūno galimybių lavinimą bei visus įstaigoje vykdomus sportinius renginius, sistemingai stebi ir vertina vaikų gebėjimus, sveikatos būklę, socialinę kultūrinę kompetenciją, organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius, fizines galias, ugdymo tikslus, uždavinius.