Įtraukusis ugdymas

 

2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimai ir įstatymo papildymai, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis kartu su savo bendraamžiais. Dėka šio įstatymo įsigaliojimo, vaikams atsiras galimybė ugdyti(s) arčiau namų esančioje ugdymo įstaigoje. Tai gali lemti, kad bendrojo lavinimo mokyklose (darželiuose, mokyklose) padaugės specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių skaičius. Todėl svarbu išsiaiškinti, kas yra tas įtraukusis ugdymas.

Įtraukusis ugdymas – tai mokymasis visiems kartu, dėmesys kiekvienam vaikui, tai ugdymas be atskirties ir diskriminacijos. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Tai procesas, kuriame atsižvelgiama į vaikų socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksmais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis ugdymuisi ir dalyvavimui švietime.

Kad įtraukusis ugdymas būtų sėkmingas reikia stiprinti teigiamas visuomenės ir švietimo bendruomenės nuostatas į įtrauktį švietime, didinti švietimo pagalbos prieinamumą, gerinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą įtraukčiai, pritaikyti aplinkas ir ugdymo procesus įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams, formuoti vaikų, mokytojų bei kitų bendruomenės narių teigiamas nuostatas.

SVARBU SUPRASTI, KAD ĮTRAUKTIS – ŽYMIAI SUDĖTINGESNIS PROCESAS, NEI VIEN ĮVAIRIŲ POREIKIŲ TURINČIŲ UGDYTINIŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ.

 

Naudinga informacija:

 1. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius – https://srvks.lt/
 2. Švietimo portalas – https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/metodine-pagalba-mokytojams-ugdantiems-autizmo-spektro-sutrikimu-turincius-vaikus/46052?home=true&fbclid=IwAR0VX1Iigjr701Sm9zuVajI0QtmNA5iOsFqPpnApyxLIHJc7X1Ev7-zx9QU
 3. Vaikų linija – https://www.vaikulinija.lt/apie-vaiku-linija/
 4. Be patyčių – https://www.bepatyciu.lt/
 5. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras – http://lasuc.lt/

 

 

Naudingos nuorodos tėvams:

 1. Vilniaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba – Įtraukusis ugdymas https://www.vilniausppt.lt/itraukusis-ugdymas-2/
 2. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius – https://srvks.lt/tevams/
 3. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras – http://lasuc.lt/ugdymas/ugdymo-pakopos/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/
 4. Lietuvos aklųjų biblioteka – biblioteka visiems – http://visiems.labiblioteka.lt/
 5. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras – http://www.deafcenter.lt/itraukusis-ugdymas/
 6. Terapinio ugdymo centras „Aplink“ – https://www.tuc.lt/lt/paslaugos-seimai/
 7. Praktiniai patarimai tėveliams auginantiems neįgalų vaiką – https://dspace.kaunokolegija.lt/bitstream/handle/123456789/2743/Praktiniai%20patarimai%20teveliam_web_Vitae_litera.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 8. Tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus (iki 7 m.) bei pagalbos galimybes vaikui/šeimai Vilniaus mieste – https://www.vilniauspagrandukas.lt/wp-content/uploads/2021/08/Lankstinukas-t%C4%97vams-.pdf
 9. Informacinė svetainė apie Dauno sindromą – https://www.saulytes.lt/rekomendacijos-tevams/

 

Naudingos nuorodos pedagogams:

 1. Vilniaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba – Įtraukusis ugdymas https://www.vilniausppt.lt/itraukusis-ugdymas-2/

https://www.vilniausppt.lt/metodine-medziaga-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogams-ankstyvasis-raidos-ir-kitu-galimu-sutrikimu-atpazinimas/

 1. Švietimo naujienos – Įtraukusis ugdymas https://www.svietimonaujienos.lt/kategorija/itraukusis-ugdymas/
 2. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius – https://srvks.lt/pedagogams/
 3. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras – http://lasuc.lt/veikla/svietimo-pagalba/
 4. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras – http://www.deafcenter.lt/itraukusis-ugdymas/
 5. Terapinio ugdymo centras „Aplink“ – https://www.tuc.lt/lt/metodine-medziaga/
 6. Informacinė svetainė apie Dauno sindromą – https://www.saulytes.lt/kas-yra-dauno-sindromas/
 7. Vaikų, turinčių sensorinės integracijos sutrikimų, gairės – https://issuu.com/erika-slaugivita/docs/vaiku_turinciu_sensor_integrac_sutrikim_ugdymo_
 8. Universalaus dizaino mokymuisi gairės https://tukstantmeciomokyklos.lt/wp-content/uploads/2023/04/Universalaus-dizaino-mokymuisi-gaires.pdf?fbclid=IwAR0756ZJrwO3V__3h5Hv2Yeo3PP_FvHWNx4C9T7x0X6WhdEoB6wBhd0jYgw