home sitemap wheelchair

Įstaiga turi teisę asmens duomenis perduoti tvarkyti centralizuotai buhalterijai (kuri pagal su įstaiga sudarytą buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartį vykdo buhalterinę apskaitą) tiek, kiek yra būtina buhalterinei apskaitai tvarkyti.

INFORMACIJA APIE CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS VYKDOMĄ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

  Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas:

·     vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas teisines prievoles, įskaitant vykdyti buhalterinę apskaitą, taip pat įgyvendinti mokesčių, socialinio draudimo, statistikos duomenų teikimo, biudžetinių įstaigų kontrolės srityje taikomus reikalavimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (c) punktas);

·     tinkamai vykdyti Sutartį ir įgyvendinti iš Sutarties kylančias teises ir pareigas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (b) punktas);

·     įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-968 patvirtintuose Biudžetinės  įstaigos  „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ nuostatuose numatytus tikslus, uždavinius ir funkcijas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (e) punktas);

·     siekiant teisėtų interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (f) punktas).

  Asmens duomenų tvarkymo trukmė:

Iki Sutarties pasibaigimo dienos (išskyrus, kai tolesnį tokių duomenų saugojimą numato taikytini teisės aktai). Pažymėtina, kad asmens duomenis perduodami buhalterinei apskaitai tvarkyti, atitinkamai centralizuota buhalterija jai perduotus asmens duomenis tvarko ir saugo galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir nustatytais terminais. Jeigu teisės aktuose tam tikriems duomenims nėra nustatyti konkretūs saugojimo terminai,  tokie asmens duomenys gali būti tvarkomi ir saugomi senaties laikotarpį.

  Suteiktos teisės:

·     Centralizuotai buhalterijai suteiktas bendras ir generalinis leidimas valdomų asmens duomenų tvarkymui pasitelkti pagalbinius asmens duomenų tvarkytojus ir paslaugų teikėjus, tokius kaip: archyvavimo, mokėjimo, atsiskaitymo administravimo, skolos išieškojimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos paslaugas teikiančias įmones;  duomenų centrų, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones;  programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones.

·      Centralizuota buhalterija, esant teisėtam pagrindui ar teisinės prievolės įgyvendinimo tikslais, turi teisę tvarkomus asmens duomenis perduoti: steigėjui – Vilniaus miesto savivaldybei (pagal kompetenciją jos skyriams bei darbuotojams), veiklą kontroliuojančioms įstaigoms, auditą ar kitą veiklos kontrolę vykdantiems asmenims, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei darbo inspekcijai, Lietuvos statistikos departamentui, advokatams ar kitiems juridines paslaugas teikiantiems  asmenims (atstovaujantiems ginčuose su atitinkamu fiziniu asmeniu), bankams, kitiems asmenims ir/ ar institucijoms, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turinčioms teisę susipažinti ar reikalauti pateikti atitinkamus duomenis.

  Asmens duomenų subjektų kategorijos:

·      Įstaigos personalas (darbuotojai),

·      įstaigą  lankantys vaikai ir jų tėvai/ globėjai,

·       įstaigos klientai (fiziniai asmenys, teikiantis prekes, darbus ar paslaugas, nuomininkai, kiti bendradarbiaujantys asmenys).

  Tvarkomų asmens duomenų rūšys

Centralizuota buhalterija tvarko:

·      Įstaigos darbuotojų asmens duomenis tokius kaip: vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, banko sąskaitos, į kurią yra pervedamas darbo užmokestis, numeris; socialinio draudimo pažymėjimo numeris, asmens tapatybės dokumento duomenys, informacija apie darbuotojo turimą išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją, darbo užmokesčio informacija, darbo grafikai ir darbo laikas, kasmetinių ir tikslinių atostogų informacija, užimamos pareigos, informacija apie darbinę veiklą, pareigybės lygis, kvalifikacinė kategorija, vadovaujamo darbo patirtis (metai), profesinė darbo patirtis/pedagoginis darbo stažas, pareiginės algos pastoviosios dalies bazinio dydžio koeficientas,  kintamosios dalies koeficientas ir jų didinimas, etato dydis, maitinimosi ugdymo įstaigoje duomenys ir kiti duomenys, reikalingi buhalterinei apskaitai tvarkyti.

·      Lankančio įstaigą vaiko duomenis, tokius kaip: vardas, pavardė, gimimo data, įstaigos, kurią lanko vaikas, pavadinimas ir grupės pavadinimas; duomenys apie įstaigos lankomumą, duomenys apie nuolaidų ir lengvatų suteikimą, socialiai remiamų mokinių išlaidų pusryčiams ir pietums duomenys ir kiti duomenys, reikalingi buhalterinei apskaitai tvarkyti.

·      Asmenų, kurių vaikas lanko įstaigą, duomenis, tokius kaip: vardas, pavardė, mokėjimai už suteiktas ugdymo paslaugas, įsiskolinimo už suteiktas paslaugas informacija, banko sąskaitos numeris, atliktų bankinių mokėjimų išrašai, informacija apie šeimyninę padėtį ir/ar socialinių pašalpų gavimo faktą (nuolaidų taikymo atveju); asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis telefonas ir elektroninis paštas (suteikti duomenų subjekto teikiant prašymus) ir kiti duomenys, reikalingi buhalterinei apskaitai tvarkyti.

·      Įstaigos klientų (fizinių asmenų) duomenis, tokus kaip: vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos numeris, informacija apie teikiamas paslaugas, mokėjimų ir įsiskolinimo informacija, individualios veiklos ar verslo liudijimo dokumento duomenys ir kiti duomenys, reikalingi buhalterinei apskaitai tvarkyti.

 

Kilus klausimams maloniai prašau kreiptis į mūsų teisininkę Nataliją el. paštu juristas@buhapskaita.lt.

 

Pagarbiai

 

Jurgita Žukauskaitė

Biudžetinės įstaigos „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“

Direktorė

Tel. (8 5) 262 2916

El.p. jurgita.zukauskaite@buhapskaita.lt

 

I. Rugsėjo mėn. mūsų įstaigoje pradedama diegti sistema „Mano dienynas“, kuria galės naudotis mokytojai ir tėvai.

Mums aktualu:

 • Mokytojų dienynas
 • Ugdymo planai
 • Ataskaitos
 • Vidinė komunikacija
 • Komunikacija su tėvais
 • Vaikų pažanga ir vertinimas

Iš sistemos administratoriaus tėvai gaus nurodymus, kaip prisijungti prie sistemos „Mano dienynas“.

Atidžiai sekite informaciją ir laukite  žinių!!!

 

II. INICIATYVA „PASAKŲ IŠŠŪKIS 2020“

 Iniciatyva „Pasakų iššūkis 2020″  mūsų lopšelyje-darželyje startuoja jau  2020 rugsėjo 21 d.  „Pelėdžiukų“ grupėje.

Iniciatyvos tikslas ir koncepcija –  populiarinti pasaką, kaip ugdymo priemonę, siekiant vaikus sudominti pasakomis bei įtraukti į pasakų skaitymo procesą tėvų bendruomenę.

Įsigyta  iniciatyvos  „Pasakų iššūkis 2020″ knyga „Mėlynasis karoliukas” (įvairių pasaulio tautų pasakų rinktinė bei metodinės darbo su pasakomis gairės).

Knyga su trisdešimt dvejomis pasakomis ir  daugybe klausimų, idėjų, pasiūlymų ir kitų veiklų.

Iššūkio dalyviai:

Direktorė Vida Kisielienė, pavaduotoja ugdymui Jolanta Gaidelienė,
„Pelėdžiukų“ grupės mokytojai: Danutė Zubrickienė, Raminta Matijošiūtė, grupės  tėvai, globėjai .

Linkime sėkmės ,,Pelėdžiukams‘‘  atskleidžiant  Mėlynojo karoliuko paslaptis!

 

III. NARATYVINIS ŽAIDIMAS IR MOKYMASIS (NEPL)

Džiugi žinia…Laimėtas projektas ,,Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms‘‘(1000 eur.).Įsigyta filmavimo kamera, minkštas baldų komplektas, baldelių komplektas ,,Gydytojui‘‘, teatro užsklanda ,minkšti žaislai-pasakų veikėjai.

Mūsų  ugdymo įstaigoje š. m. birželio–gruodžio mėn. vyksta Vilniaus savivaldybės finansuojamas projektas „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“.

Naratyvinis žaidimas – tai vaizduote paremtas vaikų grupės vaidmenų žaidimas, kurio metu vaikai kuria bendrą siužetą. Išplėtotos naratyvinio žaidimo formos padeda vaikui formuotis labai svarbius gebėjimus: kūrybiškumą, motyvaciją, valią ir savireguliaciją, kito žmogaus pozicijos supratimą. Pastebėta, kad kartą per savaitę pedagogams su vaikais patiriant Naratyvinio žaidimo nuotykį, vaikai patys ima dažniau kurti savus žaidimus, žaidimai tampa sudėtingesni, į juos įtraukiama daugiau fantazijos ir vaizduotės, vaikai patys ima dažniau kurti savus žaidimus, žaidimai tampa sudėtingesni, į juos įtraukiama daugiau fantazijos ir vaizduotės, vaikai sėkmingiau sprendžia konfliktus, ugdosi socialinius gebėjimus, kurie svarbūs šiandienos  pasaulyje.

Šiame projekte dalyvauja „Boružėlių“ grupės ugdytiniai – mokytojos Rasa Okulevičienė ir Evelina Pozniakaitė ir „Šypsenėlių‘ grupės ugdytiniai – mokytojos Daiva Gaidelienė ir Justina Bušniauskaitė.

Sėkmės  pasineriant į fantazijų ir vaizduotės pasaulį!

 

IV. TARPTAUTINĖ PROGRAMA  „ZIPIO DRAUGAI“

 Tarptautinė programa „Zipio draugai“, skirta 5-7 metų vaikams.

Jos tikslas –  padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais. Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę, motyvavimo ir paramos  jiems kompetencijas.

Programoje dalyvauja „Saulyčių“ ir „Bitučių“ grupės ugdytiniai.

Džiaugiamės naujaisiais  Zipio draugais!!!

 

V. 2020-2021 m. m. mūsų lopšelyje-darželyje planuojami šie būreliai:

 1. Anglų kalba 4-6 metų vaikams
 2. Robotika 4-6 metų vaikams
 3. Dailė 3-6 metų vaikams
 4. Baletas 3-6 metų vaikams
 5. Karate 4-6 metų vaikams
 6. Kūryba 3-6 metų vaikams

Informaciją perduos  grupių mokytojai bei bus paskelbta svetainėje, skelbimų lentoje.

Vadovybė

 

 

Sveikinimas

Primename, kad atlydint vaikučius į darželį tėveliai (globėjai) privalo dėvėti kaukes, laukytis saugaus atstumo, nesibūriuoti.

Rugsėjo 1-sios pramogėlės vyks grupių pavėsinėse, o esant nepalankioms oro sąlygoms – grupėse BE TĖVELIŲ. Išimtis – mūsų mažųjų „Drugelių“ grupė.

„Drugelių“ grupės pramogėlė vyks 9.30val. Pramogoje gali dalyvauti ir tėveliai laikydamiesi saugumo reikalavimų.

Kitų grupių pramogėlės vyks :

„Šypsenėlių“ gr. 10.00val

„Boružėlių“ gr. 10.30val

„Saulyčių“ gr. 11.00val

„Pelėdžiukų“ gr. 11.30val

„Bitučių“ gr. 12.00val

1 2 3 22