Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas
Ugdymo lėšų panaudojimo tvarkos aprašas
TĖVŲ-INFORMAVIMO-ŠVIETIMO APRAŠAS
Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiesms ugdytiniams tvarkos aprašas.
Pašalinių-asmenų-patekimo-į-įstaigą-tvarkos-aprašas-converted
PARAMOS LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
Finansų kontrolės taisyklės_2020_
Metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas
Lygių galimybių tvarka Pagrandukas
Krizių valdymo lopšelyje-darželyje tvarkos aprašas
IT_naudojimo_ir_stebėsenos_tvarkos aprašas
Darbuotojų saugios darbo aplnkos.._
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (Pagrandukas) (1) (1)

“DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO”.  2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-305

TEVU_MOKESCIO_PAKEITIMAS_nuo__2020-02-18(6)

TEVU_MOKESCIO_PAKEITIMAS_nuo__2020-07-10

 

Nauja priėmimo į darželį tvarka

PRIĖMIMO TVARKA 2020 m_

Priėmimo tvarka iš TAR pakeitimai nuo 2020-07-10

 

Prašymus priimti vaiką į darželį tėvai pildo Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje:

www.vilnius.lt ► Prisijungti ► Mano meniu ► Švietimas ► Mano darželis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=cf1f5ab0c4c811e583a295d9366c7ab3