“DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO”.  2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-305

TEVU_MOKESCIO_PAKEITIMAS_nuo__2020-02-18(6)

TEVU_MOKESCIO_PAKEITIMAS_nuo__2020-07-10

 

Nauja priėmimo į darželį tvarka

PRIĖMIMO TVARKA 2020 m_

Priėmimo tvarka iš TAR pakeitimai nuo 2020-07-10

 

Prašymus priimti vaiką į darželį tėvai pildo Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje:

www.vilnius.lt ► Prisijungti ► Mano meniu ► Švietimas ► Mano darželis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=cf1f5ab0c4c811e583a295d9366c7ab3