Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 2 iki 6 metų pagal Ikimokyklinio ugdymo programą „Pagrandukas“

Ikimokyklinio ugdymo programa “PAGRANDUKAS”

Programa orientuota į vaiką, jo poreikių tenkinimą. Žaidimas – pagrindinis ugdymo būdas. Ikimokyklinukai skatinami aktyviai veikti, patirti, atrasti.

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6-metai, gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus. Priešmokyklinis ugdymas – naujos galimybės vaikui kaupti naują ir plėtoti anksčiau įgytą patirtį. Priešmokyklinis ugdymas nuo 2016 m. rugsėjo 1-os dienos –  privalomas.

Ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikus, vadovaujamasi:

„Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“  (2 priedas nuorodoje)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a764050239511edb4cae1b158f98ea5 

Tarptautinė programa „Zipio draugai“

5-6 m. vaikai  dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje ,,Zipio draugai“. Programos tikslas padėti 5-6 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. ,,Zipio draugai“ padrąsina vaikus dalintis savo liūdesiu, nerimu, išsikalbėti, rasti būdų, padedančių sumažinti sunkių jausmų keliamą įtampą. ,,Zipio“ taisyklė – ,,Gera išeitis yra ta, kuri padeda tau pasijusti geriau ir neįskaudina kito.“