home sitemap wheelchair

COVID-19

2021 m. kovo 20 dienos Nr. V-598 Įsigalioja 2021-03-23

„DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2fa2a3f28b4e11eb998483d0ae31615c

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

  1. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip

„4.2. neatliekami asmenims:

4.2.1. kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta šio sprendimo 1 punkte nurodytais tyrimų metodais;

4.2.2. kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;

4.2.3. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą;“.

  1. Pakeičiu 6.1.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.1.1.5. švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas ar aukštojo mokslo studijas, darbuotojams bei asmenims, teikiantiems valymo ir (ar) maisto tiekimo paslaugas juose, neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, neformalųjį profesinį mokymą organizuojančių įstaigų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ar studentais, vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, dalyvaujantiems konsultacijose mokyklose, taip pat profesinio mokymo programų, vykdomų kartu su socialinių įgūdžių programa, mokiniams, profesinio mokymo programų mokiniams, studentams, dalyvaujantiems privalomose praktikose, praktiniuose mokymuose ar kompetencijų vertinime, kurių neįmanoma atlikti (vykdyti) nuotoliniu būdu;“.

  1. Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.4. šio sprendimo 5.3, 5.5, 6.1.1.4 – 6.1.1.17 ir 6.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;“.

Akcentuojame, kad asmenims persirgusiems COVID-19 liga ar vakcinuotiems pagal pilną skiepijimo schemą, profilaktinių tyrimų nereikia atlikti 180 dienų nuo patvirtinto COVID-19 testo rezultato arba vakcinacijos pilna skiepijimo schema.

Taip pat norime pasidalinti NVSC organizuotos konferencijos „Nauja COVID-19 realybė: kaip į mokyklas sugrįžti saugiai?“ pristatymų medžiaga ir vaizdo įrašu.

Juos rasite NVSC interneto svetainėje, adresu https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-konsultacijoje-specialistai-primine-kaip-iveikti-mokyklu-bendruomenems-kylancius-issukius-medziaga