home sitemap wheelchair

Įstaiga turi teisę asmens duomenis perduoti tvarkyti centralizuotai buhalterijai (kuri pagal su įstaiga sudarytą buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartį vykdo buhalterinę apskaitą) tiek, kiek yra būtina buhalterinei apskaitai tvarkyti.

INFORMACIJA APIE CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS VYKDOMĄ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

  Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas:

·     vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas teisines prievoles, įskaitant vykdyti buhalterinę apskaitą, taip pat įgyvendinti mokesčių, socialinio draudimo, statistikos duomenų teikimo, biudžetinių įstaigų kontrolės srityje taikomus reikalavimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (c) punktas);

·     tinkamai vykdyti Sutartį ir įgyvendinti iš Sutarties kylančias teises ir pareigas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (b) punktas);

·     įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-968 patvirtintuose Biudžetinės  įstaigos  „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ nuostatuose numatytus tikslus, uždavinius ir funkcijas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (e) punktas);

·     siekiant teisėtų interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (f) punktas).

  Asmens duomenų tvarkymo trukmė:

Iki Sutarties pasibaigimo dienos (išskyrus, kai tolesnį tokių duomenų saugojimą numato taikytini teisės aktai). Pažymėtina, kad asmens duomenis perduodami buhalterinei apskaitai tvarkyti, atitinkamai centralizuota buhalterija jai perduotus asmens duomenis tvarko ir saugo galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir nustatytais terminais. Jeigu teisės aktuose tam tikriems duomenims nėra nustatyti konkretūs saugojimo terminai,  tokie asmens duomenys gali būti tvarkomi ir saugomi senaties laikotarpį.

  Suteiktos teisės:

·     Centralizuotai buhalterijai suteiktas bendras ir generalinis leidimas valdomų asmens duomenų tvarkymui pasitelkti pagalbinius asmens duomenų tvarkytojus ir paslaugų teikėjus, tokius kaip: archyvavimo, mokėjimo, atsiskaitymo administravimo, skolos išieškojimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos paslaugas teikiančias įmones;  duomenų centrų, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones;  programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones.

·      Centralizuota buhalterija, esant teisėtam pagrindui ar teisinės prievolės įgyvendinimo tikslais, turi teisę tvarkomus asmens duomenis perduoti: steigėjui – Vilniaus miesto savivaldybei (pagal kompetenciją jos skyriams bei darbuotojams), veiklą kontroliuojančioms įstaigoms, auditą ar kitą veiklos kontrolę vykdantiems asmenims, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei darbo inspekcijai, Lietuvos statistikos departamentui, advokatams ar kitiems juridines paslaugas teikiantiems  asmenims (atstovaujantiems ginčuose su atitinkamu fiziniu asmeniu), bankams, kitiems asmenims ir/ ar institucijoms, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turinčioms teisę susipažinti ar reikalauti pateikti atitinkamus duomenis.

  Asmens duomenų subjektų kategorijos:

·      Įstaigos personalas (darbuotojai),

·      įstaigą  lankantys vaikai ir jų tėvai/ globėjai,

·       įstaigos klientai (fiziniai asmenys, teikiantis prekes, darbus ar paslaugas, nuomininkai, kiti bendradarbiaujantys asmenys).

  Tvarkomų asmens duomenų rūšys

Centralizuota buhalterija tvarko:

·      Įstaigos darbuotojų asmens duomenis tokius kaip: vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, banko sąskaitos, į kurią yra pervedamas darbo užmokestis, numeris; socialinio draudimo pažymėjimo numeris, asmens tapatybės dokumento duomenys, informacija apie darbuotojo turimą išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją, darbo užmokesčio informacija, darbo grafikai ir darbo laikas, kasmetinių ir tikslinių atostogų informacija, užimamos pareigos, informacija apie darbinę veiklą, pareigybės lygis, kvalifikacinė kategorija, vadovaujamo darbo patirtis (metai), profesinė darbo patirtis/pedagoginis darbo stažas, pareiginės algos pastoviosios dalies bazinio dydžio koeficientas,  kintamosios dalies koeficientas ir jų didinimas, etato dydis, maitinimosi ugdymo įstaigoje duomenys ir kiti duomenys, reikalingi buhalterinei apskaitai tvarkyti.

·      Lankančio įstaigą vaiko duomenis, tokius kaip: vardas, pavardė, gimimo data, įstaigos, kurią lanko vaikas, pavadinimas ir grupės pavadinimas; duomenys apie įstaigos lankomumą, duomenys apie nuolaidų ir lengvatų suteikimą, socialiai remiamų mokinių išlaidų pusryčiams ir pietums duomenys ir kiti duomenys, reikalingi buhalterinei apskaitai tvarkyti.

·      Asmenų, kurių vaikas lanko įstaigą, duomenis, tokius kaip: vardas, pavardė, mokėjimai už suteiktas ugdymo paslaugas, įsiskolinimo už suteiktas paslaugas informacija, banko sąskaitos numeris, atliktų bankinių mokėjimų išrašai, informacija apie šeimyninę padėtį ir/ar socialinių pašalpų gavimo faktą (nuolaidų taikymo atveju); asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis telefonas ir elektroninis paštas (suteikti duomenų subjekto teikiant prašymus) ir kiti duomenys, reikalingi buhalterinei apskaitai tvarkyti.

·      Įstaigos klientų (fizinių asmenų) duomenis, tokus kaip: vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos numeris, informacija apie teikiamas paslaugas, mokėjimų ir įsiskolinimo informacija, individualios veiklos ar verslo liudijimo dokumento duomenys ir kiti duomenys, reikalingi buhalterinei apskaitai tvarkyti.

 

Kilus klausimams maloniai prašau kreiptis į mūsų teisininkę Nataliją el. paštu juristas@buhapskaita.lt.

 

Pagarbiai

 

Jurgita Žukauskaitė

Biudžetinės įstaigos „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“

Direktorė

Tel. (8 5) 262 2916

El.p. jurgita.zukauskaite@buhapskaita.lt