Lopšelio-darželio “Pagrandukas” taryba – aprobuoja darželio strateginį bei veiklos planą, darbo tvarko taisykles. Teikia pasiūlymus dėl darželio veiklos tobulinimo, talkina formuojant darželio materialinius, žmogiškuosius išteklius, sudarant saugias vaikų ugdymo ir sveikatos saugojimo sąlygas. Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą. Ją sudaro tėvų ir įstaigos darbuotjų atstovai:

Pirmininkas – Jonas Bridikis, tėvų atstovas,

Sekretorius- Rita Čiutienė,

Nariai: Beata Andriulionienė, tėvų atstovas,

Gintarė Subačienė, tėvų atstova,,

Jolanta Gaidelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Dalia Kruopienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Kristina Jurevičiūtė, logopedė,

Rasa Okulevičienė, mokytoja.

Vigidija Garlauskienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė,

Vakansija – tėvų atstovas

Lopšelio-darželio “Pagrandukas” Pedagogų taryba  sprendžia vaikų ugdymo klausimus. Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui,  mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai.

Pedagogų taryba

1.Pirmininkas -Jolanta Gaidelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Nariai: Vida Kisielienė, direktorė,

Dalia Kruopienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Rasa Okulevičienė, mokytoja,

Rasa Vencel, mokytoja,

Kristina Jurevičiūtė, logopedė,

Kristina Pociūtė, logopedė,

Rasa Balčiūnienė, mokytoja,

Inga Bagonienė, mokytoja.

Sveikatos stiprinimo grupė

Pirmininkė- Rita Čiutienė, dietistė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Nariai:Igor Lapušinskij, neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui),

Orinta Cibulskytė, mokytoja,

Birutė Staševičienė, mokytoja.

Estetinės aplinkos kūrimo grupė

Pirmininkas-Evelina Pozniakaitė, mokytoja,

Nariai: Oksana Valodkienė, meninio ugdymo   mokytoja,

Rasa Vencel, mokytoja,

Jelena Fursova, mokytoja,

Vigidija Garlauskienė, meninio ugdymo  mokytoja,

Jūratė Murauskė, mokytoja,

Olga Ramenskaja, mokytoja..                                      

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas -Jolanta Gaidelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Pirmininko pavaduotojas- Dalia Kruopienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Nariai: Kristina Jurevičiūtė, logopedė,

Kristina Pociūtė, logopedė,

Diana Petreikienė, mokytoja,

Rasa Balčiūnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Lina Belkevičienė specialioji pedagogė,

Rita Čiutienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Atestecijos komisija

Pirmininkas – Vida Kisielienė, direktorė.

Nariai: Mokytojų atstovai: Rasa Okulevičienė, mokytoja metodininkė, Daiva Gaidelienė, mokytoja metodininkė, Kristina Jurevičiūtė, logopedė metodininkė, darbo tarybos atstovė.

Tėvų atstovas-Jonas Bridikis,

Dovilė Janušauskaitė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

Etikos komisija

Pirmininkė- Kristina Jurevičiūtė, logopedė,

Nariai: Loreta Eičienė, mokytoja,

Jolanta Gaidelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Strateginio plano stebėsenos  grupė

Vadovas – Jolanta Gaidelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Nariai:  Dalia Kruopienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Rita Juškovienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,

Lina Belkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,

Rita Čiutienė, sekretorė/dietistė,

Inga Bagonienė, mokytoja,

Diana Petreikienė, mokytoja.

Veiklos įsivertinimo grupė

Pirmininkas -Jolanta Gaidelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Nariai: Jolita Andrijauskienė, mokytoja,

Renata Jakeliūnienė, mokytojos padėjėja,

Orinta Cibulskytė, mokytoja,

Rasa Vencel, mokytoja.

Viešųjų pirkimų komisija

Pirmininkas-Jolanta Gaidelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Pavaduotojas- Rita Juškovienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,

Nariai: Dalia  Kruopienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Rita Čiutienė,  sekretorė/dietistė,

Lina Belkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,

Kristina Jurevičiūtė, logopedė.

Turto nurašymo komisija

Pirmininas- Jolanta Gaidelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, adresu Mindaugo 15 A,

Pirmininkas – Dalia Kruopienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, adresu Beržyno 7 A,

Nariai: Rita Čiutienė, sekretorė/dietistė,

Danutė Stančikienė, mokytojo padėjėja,

Silvija Žemaitaitienė, sandėlininkė,

Ilona Eimutytė, mokytojo padėjėja.

Statinių ir teritorijos apžiūros  komisija

Pirmininkas – Rita Juškovienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, adresu Mindaugo 15 A,

Nariai: Marytė Kamarauskaitė, pastatų priežiūros specialistė, adresu Beržyno 7 A,

Lina Belkevičienė ,pavaduotoja ūkio reikalams, adresu Beržyno 7A,

Juozas Aleksandravičius, pastatų priežiūros specialistas, adresu Mindaugo 15 A.

Finansų kontrolės komisija

Pirmininkas- Jolanta Gaidelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Nariai: Jonas Bridikis, tėvų atstovas,

Rita Juškovienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, adresu Beržyno 7A,

Kristina Jurevičiūtė, logopedė.

Lina Belkevičienė, pavaduotoja ūkio reikalams, adresu .Beržyno 7A.

Dokumentų ekspertų komsija

Pirmininkas -Kristina Jurevičiūtė, logopedė,

Nariai: Rita Čiutienė, sekretorė, adresu Mindaugo 15 A,

Lina Belkevičienė, sekretorė, adresu Beržyno 7A.