Lopšelio-darželio “Pagrandukas” taryba – aprobuoja darželio strateginį bei veiklos planą, darbo tvarko taisykles. Teikia pasiūlymus dėl darželio veiklos tobulinimo, talkina formuojant darželio materialinius, žmogiškuosius išteklius, sudarant saugias vaikų ugdymo ir sveikatos saugojimo sąlygas. Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą. Ją sudaro tėvų ir įstaigos darbuotojų atstovai:

Pirmininkas – Jonas Bridikis, tėvų atstovas,

Sekretorius- Rita Drobužaitė, bendruomenės atstovas,

Beata Andriulionienė, tėvų atstovas,

Gintarė Subačienė, tėvų atstovas,

Jolanta Gaidelienė, mokytojų atstovas,

Kristina Jurevičiūtė, mokytojų atstovas,

Rasa Okulevičienė, mokytojų atstovas.

 

Metodinė taryba:

Pirmininkas –  Jolanta Gaidelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja ekspertė,

Vida Kisielienė, direktorė,

Daiva Gaidelienė, mokytoja metodininkė,

Rasa Okulevičienė, mokytoja metodininkė,

Jolita Andrijauskienė, vyresnioji mokytoja.

 

Atestacijos komisija:

Pirmininkas – Vida Kisielienė, direktorė,

Mokytojų atstovai: Rasa Okulevičienė, mokytoja metodininkė, Daiva Gaidelienė, mokytoja metodininkė, Kristina Jurevičiūtė, logopedė metodininkė,

Tėvų atstovas – Jonas Bridikis,

Darbo tarybos atstovas – Birutė Staševičienė, mokytoja,

Dovilė Jonušauskaitė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

 

Sveikatos stiprinimo grupė:

Pirmininkas – Rita Drobužaitė, dietistė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Igor Lapušinskij, neformaliojo ugdymo pedagogas,

Danutė Zubrickienė, mokytoja.

 

Estetinės aplinkos kūrimo grupė:

Pirmininkas – Olga Augustinavičienė, meninio ugdymo vyresnioji mokytoja,

Evelina Pozniakaitė, mokytoja,

Rasa Vencel, mokytoja,

Diana Savulionienė, mokytoja.

 

Covid-19 užsikrėtimo atvejo išaiškinimo komisija:

Pirmininkas – Vida Kisielienė, direktorė,

Jolanta Gaidelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Rita Juškovienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,

Rita Drobužaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

 

Krizių valdymo komanda:

Direktorė Vida Kisielienė,

Pavaduotoja ugdymui Jolanta Gaidelienė,

Pavaduotoja ūkio reikalams Rita Juškovienė,

Logopedė Kristina Jurevičiūtė,

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rita Drobužaitė,

Mokytoja Diana Pertreikienė.

 

Strateginio plano stebėsenos  grupė:

Vadovas – Jolanta Gaidelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Rita Juškovienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,

Rita Drobužaitė, sekretorė/dietistė,

Danutė Zubrickienė, mokytoja.

 

Veiklos įsivertinimo grupė:

 Pirmininkas – Jolanta Gaidelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Daiva Gaidelienė, mokytoja metodininkė,

Jolanta Seibutienė, mokytoja,

Ramūnė Kalcienė, mokytoja.