Lopšelio-darželio “Pagrandukas” taryba – aprobuoja darželio strateginį bei veiklos planą, darbo tvarko taisykles. Teikia pasiūlymus dėl darželio veiklos tobulinimo, talkina formuojant darželio materialinius, žmogiškuosius išteklius, sudarant saugias vaikų ugdymo ir sveikatos saugojimo sąlygas. Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą. Ją sudaro tėvų ir įstaigos darbuotojų atstovai:

Pirmininkas – Jolita Andrijauskienė,  l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Sekretorius – Kristina Jurevičiūtė, logopedė metodininkė,

Nariai: Beata Andriulionienė, tėvų atstovas,

Gintarė Subačienė, tėvų atstovas,

Dalia Kruopienė, mokytoja metodininkė,

Vigidija Garlauskienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė,

Kristina Venckevičienė, tėvų atstovas,

Kristina Taraškevič, tėvų atstovas,

Jovita Gritėnienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Šnekutis“ direktorė,

bendruomenės atstovas.

Lopšelio-darželio “Pagrandukas” Pedagogų taryba  sprendžia vaikų ugdymo klausimus. Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui,  mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai.

Pedagogų taryba

Pirmininkas- Jolanta Gaidelienė, direktorė,
Nariai:
Jolita Andrijauskienė,  l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Dalia Kruopienė, mokytoja metodininkė,
Rasa Vencel, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Paulius Miškinis, psichologo asistentas,
Kristina Jurevičiūtė, logopedė metodininkė,
Kristina Pociūtė, logopedė metodininkė,
Rasa Balčiūnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
Inga Bagonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Tėvų komitetai 

Mindaugo g. 15 A

 

„Boružėlių“ grupė

Pirmininkė: Agnė Bartkaitė

Rasa Stanislauskienė,

Aušrinė Naruševičienė.

 

 „Saulyčių“ grupė

Pirmininkė: Gintarė Subačienė,

Sandra Blažienė,

Gerda Rimašauskienė,

Sandra Barauskienė.

 

 „Skruzdėliukų“ grupė

Pirmininkas: Adomas Kondratas,

Gertrūda Kondratė,

Marius Petrilionis.

 

„Drugelių“ grupė:

Pirmininkė: Iveta Babrauskienė,

Vilma Jasevičienė,

Beata Andriulionienė.

 

„Šypsenėlių“ grupė

Pirmininkė: Justė Kaklauskienė,

Aurelija Lapušinskė,

Rasa Vencel.

 

„Bitučių“ grupė

Pirmininkė: Rasa Stanislauskienė,

Ieva Jatkauskė,

Justė Gavienė.

 

Beržyno  g. 7A

 

“Viščiukų” gr tėvų komitetas:

Pirmiminkas:    Agata Kazakevičienė,

Gabrielė Gintautienė,

Erika Makaveckaitė.

 

„Žirniukų“ gr. tėvų komitetas:

Pirmininkas:  Elvina Rimkuvienė,

Rasa Talijūnienė.

 

„Žiogelių“ gr. tėvų komitetas:

Pirmininkas:  Kristina Taraškevič,

Rasa Talijūnienė,

Sandra Ažusienė,

Laura Jurevičienė.

 

 „Svirpliukų“ gr. tėvų komitetas:

Pirmininkas:   Kristina Venckevičienė,

Giedrė Limantienė,

Justina Zigmantė.

 

“Žvirbliukų” gr. tėvų komitetas:

Pirmininkas:  Rūta Šutėnė,

Jovita Milienė,

Milana Marfinaitė-Norkė.

 

“Pelėdžiukų“gr. tėvų komitetas:

Pirmininkas: Urtė Žukauskaitė-Zabukė,

Aistė Košienė,

Živilė Laužikienė,

Toma Voronavičienė.