VAIKO GEROVĖS KOMISIJA DARŽELYJE

 

VGK funkcijos:

 1. remdamasi įstaigos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka įstaigos mokymosi aplinkos, jos saugumo, įstaigos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;
 2. rūpinasi pozityvaus įstaigos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;
 3. gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Ši Komisijos funkcija nevykdoma nuotoliniu būdu;
 4. 4. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
 5. organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ugdytinių apskaitą įstaigoje;
 6. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;
 7. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą;
 8. įvykus krizei įstaigoje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;
 9. bendradarbiauja su įstaigos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;
 10. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas;
 11. karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, (toliau – ypatingos aplinkybės) laikotarpiu Komija funkcijas gali vykdyti nuotoliniu būdu.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkas: Jolanta Gaidelienė, direktorė,

Pirmininko pavaduotojas – Jolita Andrijauskienė, l. e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Nariai: Kristina Jurevičiūtė, logopedė metodininkė,

            Kristina Pociūtė, logopedė metodininkė,

            Paulius Miškinis, psichologo asistentas.

Susisiekti su Vaiko gerovės komisijos atstovais galite per elektroninę sistemą „Mano dienynas“

Kilus klausimams kreitis e. paštu rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt arba skambinti tel. 8 5 233 9226, 233 7545.

Naudingos nuorodos:

 1. Vilniaus miesto savivaldybė https://svietimas.vilnius.lt/
 1. Švietimo ir mokslo ministerija https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas
 1. Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba https://www.vilniausppt.lt/
 1. Paramos vaikams centras http://www.pvc.lt/lt/
 1. Vaikų linija https://www.vaikulinija.lt/
 1. Tėvų linija http://www.pvc.lt/lt/LT/NAUJIENOS/2-BE-KATEGORIJOS/399-TEVU-LINIJA
 1. Vaiko raidos centras http://www.vaikuligonine.lt/category/centrai/vaiko-raidos-centras/
 1. Kompleksinės paslaugos šeimai https://kpsvilnius.lt/
 1. 9. Autizmas https://asociacija.lietausvaikai.lt/
 1. Dauno sindromas http://www.saulytes.lt/
 1. Įtraukusis ugdymas https://www.vilniausppt.lt/itraukusis-ugdymas-2/
 2. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius https://srvks.lt/